Centra voor Jeugd en Gezin Midden-Holland
In Midden-Holland heb ik een inventarisatie uitgevoerd van de opleidingsbehoeften van medewerkers binnen de Centra voor Jeugd en Gezin. Dit heeft geleid tot een scholingsplan en een vierdaagse Functietraining voor de Coördinatoren van de Centra voor Jeugd en Gezin.

CJG Rijnmond
Diverse teams van CJG Rijnmond heb ik getraind in het werken met 1Gezin 1Plan, Eigen Kracht en Oplossingsgericht Werken.

GGD Hollands Midden
De afdeling jeugdgezondheidszorg heb ik getraind in Zorgcoördinatie, met de Roos van Leary als leidraad.
Tevens heb ik individuele coaching geboden aan een aantal medewerkers.

GGD Amsterdam
Voor De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht heb ik de jeugdverpleegkundigen en -artsen getraind in Motiverende Gespreksvoering bij het signaleren van overgewicht.

Inzowijs
De coördinatoren van Inzowijs train ik in de thema’s Meldcode Kindermishandeling, omgaan met ‘Sluimersignalen’, Gespreksvoering en een Oplossingsgerichte Intake.

JSO (Jeugd, Samenleving en Ontwikkeling)
Voor JSO heb ik diverse trainingen verzorgd in de Aanpak Kindermishandeling, voor medewerkers binnen de jeugdzorg en specifiek voor Aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Daarnaast heb ik vele Centra voor Jeugd en Gezin getraind in Oplossingsgericht Werken, Eigen Kracht, Samenwerken, Gespreksvoering bij (vermoedens van) Kindermishandeling en Motiverende Gespreksvoering.

Movisie
Voor Movisie heb ik diverse keren de Train-de-Trainer ‘Werken met een Meldcode’ verzorgd. Ervaren trainers zijn na deze module gecertificeerd (vanuit MinVWS) om training te geven in het werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Momenteel werk ik samen met Movisie en Rutgers WPF aan het project ‘Signaleren kun je leren’. We rusten docenten in het mbo- en hbo-onderwijs toe om zelf les te kunnen geven in de thema’s Huiselijk Geweld, Kindermishandeling, De Meldcode en Seksualiteit. Dat doen we door middel van een Kennisatelier, Teacher’s Talks en een Train-de-Teacher. Zie ook www.monitorlerensignaleren.nl.

Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
Als senior medewerker in het programmateam Veilig Opgroeien werk ik naast bovenstaand project als projectleider voor de methodiek Ouderschap Blijft en ontwikkel ik een Meldcode bij Conflictscheidingen. Ook werk ik als procesbegeleider ‘Verbinding!’ aan de afstemming en samenwerking van Veilig Thuis met Sociale Wijkteams en Jeugd- en Gezinsteams, o.a. in de Gemeente Leiden. Voor het digitale dossier Kindermishandeling werken we aan het thema ‘Verwaarlozing’, waarbij we handvatten bieden aan de medewerkers van Sociale Wijkteams en Jeugdteams om verwaarlozing te signaleren en het gesprek hierover aan te gaan.
Tot slot geef ik geregeld training in risicotaxatie kindveiligheid. In deze training ‘Zorgvuldig Beslissen’ worden deelnemers toegerust om te werken met de LIRIK (Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid).

Stichting Jeugdformaat
Als Projectleider Methodieken heb ik bij Stichting jeugdformaat gedurende een jaar gewerkt aan het inventariseren en
(door-)ontwikkelen van methodieken en aan implementeren van nieuwe interventies. Resultaten zijn onder meer de Methodiek Daghulp Nieuwe Stijl en de Methodiek Jongerencoaching. Ook heb ik de implementatie van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geëvalueerd en de LIRIK (Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid) geïmplementeerd.

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Veilig Thuis is de nieuwe naam voor de organisaties die per 1-1-2015 gevormd zijn vanuit de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK). Er zijn 26 Veilig Thuis-regio’s in het land.
Voor de VNG begeleid ik met vier collega’s de Veilig Thuis-organisaties in hun proces van samengaan en verandering. De teams worden door ons onder meer begeleid in de samenwerking binnen en vanuit deze nieuwe organisatie. Ook wordt het nieuwe Handelingsprotocol uitgeplozen en de samenwerking met ketenpartners voorbereid.
Het programma is in samenwerking met Movisie en het NJi ontwikkeld en wordt sinds september 2014 aangeboden aan iedere Veilig Thuis-organisatie.

Irma Haxe

Versterkt professionals en organisaties in de jeugdhulp